Iskolánkról

szuloi-tajekoztato-eszak_bp-tk-jav.jpg

Tájékoztatjuk az iskolánk iránt érdeklődő kedves szülőket, hogy a korábbi évek nagyszámú jelentkezései miatt javasoljuk, hogy jelentkezési szándékukat időben küldjék el hozzánk. A szándéknyilatkozatnak készítettünk egy mintát, amit innen tudnak letölteni, de a dokumentumok között is megtalálják. Akik már korábban beküldték a szándéknyilatkozatot más formában, nem kell újra elküldeniük. A szándéknyilatkozatot értelemszerűen töltsék ki majd juttassák el az iskola titkárságára. Személyesen is leadhatják, de küldhetik postán vagy e-mailben is. (iskolatitkar[kukac]szucsiskola.hu /igazgato[kukac]szucsiskola.hu)

Nyíltnapok az iskolában

Az óvodába járó gyermekek szüleinek minden tanévben novemberben és februárban tartunk nyílt napot. A nyílt napokon a 3. és 4. évfolyamos órákon megismerkedhetnek az elsősök jövő évre tervezett osztályfőnök tanítóival, és kérdéseket intézhetnek az iskola igazgatójához.

Az idei tanévben (2019/2020) a nyílt napok időpontjai:

  • 2019. november 19-én és 20-án (kedd és szerda), illetve
  • 2020. február 19-én (szerda) (Sajnos az óvodákba kiküldött plakátokon a február 20-i időpont rosszul szerepel. A februári nyílt nap időpontja február 19.)

nyilt_nap_plakat.jpg

Mindhárom napon 8.00 és 10.00 óra között órarészleteket láthatnak a jövő tanévben első osztályba tervezett tanító nénik irányításával.
Közvetlenül az órák után tartott tájékoztató fórumon az iskola vezetője mutatja be az iskola pedagógiai tevékenységét és ad információt a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.
A fórumon lehetőség lesz a tanítókhoz is kérdéseket intézni.

A nyílt órákon túl más alkalmakkal is betekinthetnek az iskola életébe az iskolába készülő gyerekek és szüleik.

Ki játszik ilyet? címmel kreatív, kézműves délután lesz december 3-án, míg március 12-én az óvodából várjuk a nagycsoportosokat egy kis iskolakóstolóra. "Csupa csoda iskola" programunkon a gyerekeknek mutatjuk be az iskolai életet. A program délelőtt 9.00 és 10.30 között kerül megrendezésre.

A beiskolázási programunkról további információkat itt találnak, illetve innen tölthetik le a program óvodákba is kiküldött plakátját.

beiskolazasi-program-plakatja-honlapra-s

Az óvodásoknak szervezett nyílt napjaink időpontjáról az óvodáknak külön értesítést küldünk. Iskolánk minden érdeklődő előtt nyitva áll.

Iskolánk alapvető célkitűzése, hogy biztos alapismereteket adó, tanulói tevékenységre alapozott oktatást, tartalmas és sokszínű tanórán kívüli foglalkozást biztosítson a tanulóknak.
Tartalmi munkánknak három hangsúlyos területét tudjuk megnevezni.

1. Hatékony oktató-nevelő munka
2. Elfogadó pedagógai magatartás
3. Tartalmas és változatos szabadidős tevékenységek biztosítása.

Az elmúlt években, a szülői és tanulói igényekhez jobban igazodó, egyénre szabott bánásmódot, a nyugodt tanulási tempót, az ismeretek mélyebb elsajátítását biztosító hagyományos oktatási szerkezethez tértünk vissza. Délelőtt tanítási órák, délután napközis és tanulószobai foglalkozások vannak, kötelező tanulási idővel (14.30 -16.00 óra között).
Alsó tagozaton a napi munkát ún. "guruló" rendszerben szervezzük meg, aminek a lényege, hogy a két tanító felváltva ellátja a napközis tanító feladatait is. (Nincs külön napközis tanító.)
Felső tagozatos tanulóinknak napközis (csak 5. osztály) és tanulószobai (6-8. évf.) foglalkozásokat szervezünk, de a több tanulni való miatt nagyon fontos a rendszeres otthoni tanulás.

Osztályok, létszámok, osztályfőnökök a 2019/20. tanévben

Évf. Osztály Tanterem Létszám Osztályfőnök - tanító
1. A Fsz. 5. 26 Hingyi-Erdész Anett - Révászné Lászlóffy Szilvia
B Fsz. 8. 27 Jurca Anita - Ress Józsefné
C Fsz. 6. 28 Kozma Anikó - Lendvai Lívia
2. A I.em. 19. 24 Johanné Salánk Gabriella - Libényiné Varga Klára
B I.em. 17. 23 Fodorné Branstädter Ágnes - Szita-Tolnai Anna Mária
C Fsz. 2. 22 Laczkó Katalin - Mudriján Dóra
3. A I.em. 11. 27 Besencziné Rozsnyay Adrienn - Gyimesi Gyöngyike
B I.em. 10. 26 Szalainé Szántó Szilvia
C I.em. 12. 26 Prófuszné Horváth Mónika - Herczeg-Mbonu Natália
4. A I.em. 13. 27 Surányi Lívia - Reiter Marianna
B I.em. 16. 29 Budai Blanka - Miklovicz Ildikó
C I.em. 18. 30 Lowack Tamásné - Varga Mónika
5. A I.em. 15. 21 Németh Melinda
B II.em. 26. 23 Hencz Gabriella
C II.em. 34. 27 Dora Zsuzsanna
6. A II.em. 23. 26 Garda-Farczádi Ibolya
B II.em. 25. 26 Mayerné Somogyi Márta
C II.em. 31. 26 Mátyási Orsolya
7. A II.em.30. 29 Csegedi Attila
B II.em. 26. 28 Kiss Beatrix
C II.em. 37. 29 Soósné Fodor Tünde
8. A Fsz. 1. 22 Földi Ferenc
B II.em. 24. 21 Juhász Katalin
C II.em. 32. 24 Palkó László

Pedagógiai hitvallásunk

Pedagógiai alapelvünk, hogy a gyermek azon ismereteknek lesz igazán birtokosa, amelyek megszerzésének tevékeny és aktív részese. Ezért pedagógusaink legfontosabb feladata a tanulók tanulási tevékenységének megszervezése és irányítása. Munkájuk szerves része a differenciált képességfejlesztés. E mellett differenciált követelmények támasztásával, következetes és folyamatos ellenőrzésekkel, számonkérésekkel kialakítjuk a gyerekek rendszeres, elmélyült tanulási szokásait.
A gondoskodó bánásmód érdekében különösen nagy figyelmet fordítunk a tanulást leginkább akadályozó logopédiai (dysgraphia, dyslexia) rendellenességek korai felderítésére és korrigálására. Rendszeres iskolai fejlesztő munkával segíteni tudunk azokon a kisgyerekeken, akiknek a még nem megfelelően kialakult képességeik az eredményes tanulásukat akadályozzák. A tanulási képességek fejlesztése érdekében szükség szerint különféle fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.

Az oktató-nevelő munkánkban kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelv, és a matematika oktatása.

Alsós osztályainkban az olvasástanításunk a hangoztató-elemző-összetevő módszeren alapul. A gyerekek meghatározott sorrendben tanulnak meg betűket, hangokat, majd azokból alkotnak szavakat, szövegeket, miközben elsajátítják a szótagolást is. (Fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy iskolánkban nem a szóképes olvasástanítási módszert alkalmazzuk!)

Matematika-oktatásunkat, az egész általános iskolai időszakot átölelő, a tanulók matematikai ismereteinek következetes fejlesztését szolgáló, jól egymásra épülő, sokoldalú Hajdu-féle programra és taneszköz-készletre építettük. E program a közvélekedésben elfogadottnál mélyebb matematikai tudás megalapozására alkalmas. Előnye továbbá, hogy sok helyen a középiskolai matematikaoktatás is ráépül, a program sok gimnáziumban folytatódik.

A sport mellett évközben heti rendszerességgel működő szakkörökben tevékenykedhetnek gyerekeink. (részletesen a szabadidős tevékenységek menüpontnál)

A nyári szép hagyományú táboraink sok gyereknek adott felejthetetlen élményt. Szintén hagyomány, hogy iskolánk tanulói januárban egy hetes külföldi sítáboron vesznek részt.

Idegennyelv oktatása

Kiemelt szerepet szánunk az idegen nyelvek és a számítástechnika tanításának.
A hozzánk beiratkozó gyermekek nyolc éven keresztül tanulnak idegen nyelvet. A korábbi évek tapasztalatai, és az e témában végzett felmérésünk eredményét figyelembe véve, első osztálytól biztosítjuk a tanrendbe illesztett nyelvtanulás lehetőségét. Az idegen nyelvet nyelvszakos, diplomás tanárok tanítják, bontott, 12-13 fős kiscsoportokban. Az eredményes és hatékony nyelvtanítás támogatására olyan nyelvi szaktantermet alakítottunk ki, ahol multimédiás számítógépek internetes eléréssel segítik az egyéni tempójú és tevékenységközpontú nyelvtanulást. A számítógépek használata a felhasználói szintű számítógépes ismeretek megszerzését is támogatja, másrészt jó példa a PC-k tanulást segítő alkalmazására.

Az AIESEC egyetemi szervezet segítségével a nyelvhasználat támogatására minden évben hat hétre fogadunk külföldi hallgatókat. A világ legkülönfélébb tájairól - Brazília, Indonézia, Kína, stb. - érkező egyetemisták, akiknek szintén nem anyanyelvük az angol, ezen idő alatt gyerekeink nyelvhasználatát segítik. Itt létük alatt bemutatják saját országukat, szokásaikat, jellemző ételeiket és még sokegyéb mást, ami a gyerekeket érdekli. Bekapcsolódnak az angol órai tevékenységekbe is; a lemaradóknak segítenek a feladatok értelmezésében, a gyorsabban haladóknak beszélgető partnerei a kommunikációban. Mindezt angol nyelven. Ez a "helyzet" őket is, a gyerekeinket is arra készteti, hogy a tanult nyelvet használják.

A hallgatók családoknál kapnak szállást, további lehetőséget teremtve gyerekeinknek arra, hogy otthoni körélmények között folytathassák a nyelv gyakorlását.

Informatika oktatás

Az informatikai és számítástechnikai alapismereteket korszerűen felszerelt, internet hozzáférést is biztosító géptermeinkben, 4. évfolyamtól, a délelőtti idősávban, kiscsoportban sajátítják el a gyerekek. 7-8. osztályra felhasználói ismereteket szereznek szövegszerkesztésből, táblázatkezelésből és prezentációk készítéséből. Számítástechnikai oktatásunk legfőbb célkitűzése, hogy gyakorlati ismereteket adjon. Az ismeretek elsajátítását segítendő kiváló alkalmazási terület az iskolai "Zöldalma" újságunk PC-n való tördelése, szerkesztése, de a nyolcadik osztály végén minden tanuló által elkészített prezentáció kiváló összegzése az informatikai ismereteiknek. Ezeket a prezentációkat soztályonként DVD-re írják, amit elköszönéskör tanáraiknak adnak át. 

Napjaink igényeinek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a digitális készségek fejlesztésére. 2008. szeptemberétől már a közismereti tárgyak tanításához is használjuk a számítástechnikát. A számítógép jelen van az idegen nyelv, a matematika, a rajz és természettudományos tantárgyak szakóráin, de eredményesen használják az alsó tagozatos órákon is. Tantermeinkben internetes eléréssel rendelkező számítógépeket, és egyéb informatikai eszközöket helyeztünk el, lehetővé téve, hogy akár óra közben is gyorsan elérhetők legyenek az aktuális információk.

Sport és testnevelés

Tovább éltetjük az iskola történetének három és fél évtizedében kialakult testnevelési hagyományokat. Első évfolyamtól, valamennyi tanulónk heti 5 órában testnevelés órákon, a délelőtti néptánc órákon és a délutáni tömegsport foglalkozásokon ismerkedhet meg a rendszeres mozgással.
Számukra kiemelten fontosnak tartjuk a különféle sportágak megismertetését, a játékos versenyzések során az egészséges küzdő szellem kialakítását. Hozzáértő testnevelőink célja, hogy a tehetségeket mihamarabb felismerjék, és szüleikkel egyetértésben a választott sportágra felkészítsék a tanulókat. Nagy létszámmal (gyerekek, szülők, tanárok egyformán) rendszeres résztvevői vagyunk a kerületi futófesztiváloknak. Néhány évvel ezelőtt megalapítottuk az iskolai diáksport egyesületet, a SZÁDSE-t (Szűcs Sándor Általános Iskola Diáksport Egyesülete).

A széleskörű sporttevékenységünkkel összefüggően számtalan lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére. A DSE szakosztályaiban görkorcsolyázni, dzsúdózni, futballozni, röplabdázni és kosárlabdázni van lehetőség. Az Újpesti Önkormányzat támogatásával minden évben a másodikosaink síoktatásban, a harmadikosaink úszásoktatásban részesülnek.

Környezeti nevelés

Pedagógiai programunknak meghatározó eleme a környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés. 2005. júniusában először, majd 2008-ban és 2011-ben ismét elnyertük az OM és a KVM közös alapítású Ökoiskola címét. Örökös ökoiskola vagyunk. E projekt megvalósításával érdekes, tartalmas programokkal színesedett iskolánk élete. Az évente megrendezett témanapokon a főváros és környezetében fellelhető természeti értékeit, történelmét az aktuális helyszínen lebonyolított, játékos vetélkedőkön ismerik meg tanítványaink. A tavaszi témahét előadásokban, kézműves foglalkozásokban gazdag. A program részeként minden alkalommal az egész iskola külső helyszínre szervezett akadályversenyen vesz részt. Voltunk már hajóval Vácon egy városismereti és történeti vetélkedőn, a solymári Paprika-völgyben, a Gyadai Tanösvényen. Tavasszal – szintén a környezeti nevelés részeként – alsósaink és hetedik évfolyamosaink minden évben eljutnak az Állatkertbe is. Iskolakertünkben és az iskola környezetében gyakorlati lehetőséget biztosítunk tanítványainknak környezetük alakítására. Parkot gondoznak, növényeket ültetnek, szelektív hulladékgyűjtést végeznek, így jutva olyan gyakorlati ismeretekhez, amik a városi életmódhoz szokott fiataljaink életéből szinte teljesen kimaradnak. 2007. januárjától részt vevői vagyunk az Újpesti Önkormányzat és FKF Zrt. megállapodásán alapuló iskolai szelektív hulladékgyűjtési oktatóprogramnak.

Úgy gondoljuk iskolánk megítélése jó. Továbbtanulóink nagyjából fele-fele arányban jelentkeznek gimnáziumba vagy érettségit is adó szakgimnáziumba. A nyolcadik osztályt végzett tanítványaink többsége (94 %) érettségit adó középiskolában tanul tovább. Eredményeink mögött tanáraink és tanítványaink kitartó kemény munkája húzódik. Az elért színvonalat és a sokféle színes programot szeretnénk továbbra is megtartani.

tovabbtanulas-2000-2017.jpg

tovabbtanulas-torta.jpg


Több mint másfél évtizedes múltra tekintő jó kapcsolatunk eredményeként, egy osztálynyi kisgyermek a Dalos Oviból érkezik.

Az érdeklődő szülőknek szívesen adunk további információkat a 233-2978-as telefonon vagy személyesen az iskolában.
Címünk: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.